Προκαταβολή απαιτείται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα φορτηγών προς ενοικίαση